Skogarnas starka bidrag till ett hållbart klimat

Svenska skogen samlar dubbelt så mycket koldioxid* som vårt totala utsläpp samtidigt som Sverige är världens tredje största exportör av skogsprodukter, som är bra bioråvaror. Skogen bidrar med andra ord starkt till att skapa en mer hållbar värld. Med ökad innovation och elektrifiering kan skogsindustrin bidra ännu starkare till att skapa en mer hållbar framtid.

Det bästa sättet att underhålla skogen på är genom gallring. Mindre träd tas bort för att ge plats åt de starkare träden så att de kan växa sig ännu större.

Gallring idag

Idag utförs gallring med 15-ton tunga markgående maskiner som innebär stor påverkan på den lokala miljön.

Fordonen kräver så kallade stickvägar för att kunna köras. Dessa tar hela 20 procent av ytan vid en gallring, kräver kapning av fler träd, skapar djupa spår i marken och skadar annan vegetation och rötter.

Gallring med mindre påverkan på skogen skulle bidra till ett mer skonsamt skogsbruk och främja den biologisk mångfalden.

Gallring imorgon

AirForestry gallrar skogen från luften. Det minskar industrins klimatavtryck och möjliggör fortsatt utveckling av skogsnäringen, som är en avgörande del i den hållbara omställningen.

Det skogsbruk som AirForestry möjliggör är skonsamt mot den lokala miljön samtidigt som det banar väg för ökad biologisk mångfald genom större flexibilitet och valfrihet samt att mindre buskar och och träd inte behöver tas bort då de gallrar från luften.

På så sätt kan vi på AirForestry bidra till att göra skogarna ännu mer klimatsmarta.

Potential att öka skogens koldioxidupptag med 1 miljon ton per år i Sverige*.

Rätt använd teknologi leder till mer biologisk mångfald.

Cirkulär affärsmodell med potential att vara resurseffektiv och ta ansvar i alla led.

Källor